inverter,plc,otomasyon
Elektrik tasarrufu konusunda harekete geçin..

Elektriği korumak ve daha akılcı kullanmak için herkes olumlu faaliyetlerde bulunabilir.
Gerekli teknolojinin tesisi göreceli olarak pahalı değildir ve hızlı şekilde geri kazanım sağlar.
Büyük enerji kullanıcıları için - konutlar hariç - kilit noktalarda ölçümler yapılamadan
nasıl bir izleme ve kontrol sistemi kurulacağının belirlenmesi mümkün değildir.
Aktif Elektrik Verimliliği için enerjinin nasıl ve nerede kullanıldığını değerlendirmek gerekir.

Her işletmenin sorması gereken temel sorular:
* İşletmeniz enerji verimliliği için gerekli donanıma sahip mi?
* Mevzuat ve düzenlemelerdeki değişiklikler bina sahiplerini karbon yönetimi için
hazırlanmaya zorlamaktadır. Personeliniz eğitim aldı mı?
* Finans gruplarınız sunulan teşvikler vasıtasıyla kendi çözümlerini bulabiliyorlar mı?
* Başarınızı nasıl değerlendirirdiniz?
* Enerjinizi verimli kullandığınızı müşterilerinize kanıtlayabilir misiniz?
* Enerji kullanımınızın %90’nını açıklayabilir misiniz?

Bazı ülkelerde İnşaat Düzenlemeleri, elektrik, doğal gaz, su, petrol ve buhar dahil yıllık
tahmini enerji kullanımının %90’nının ölçülmesini ve açıklanmasını istemektedir.

* Elektriğinizi kim kullanıyor? Enerji tüketiminizin departman bazında etkili izlenmesi ve
kontrol edilmesi enerji verimliliği faaliyetlerinin başarısını artırır. Bununla beraber,
bir kuruluşta enerjiyi yöneten kişiler bulundurulmadan veya bu kişilerden hizmet
alınmadan sürdürülebilir bir tasarruf olamaz.
* İşletmenizde Aktif Enerji Verimliliğine karşı farkındalık derecesi nedir?
Personelinizi bu konuda eğitiyor musunuz?
Enerji çalışmaları
Uzman enerji danışmanları bir saha veya işletmede enerji tüketimini ölçüp analiz edebilir ve enerji tasarrufu yapılabilecek alanları belirleyebilirler.
Enerji tüketiminin uzaktan izlenmesi
Enerji yöneticileri veya serbest danışmanlar elektrik tüketimini, şalt tesislerine giden kablolu kablosuz bağlantılar üzerinden uzaktan izleyebilirler.
Toplanan veriler esas alınarak, bu uzmanlar gerçekçi ve hemen uygulanabilecek önerilerde bulunurlar. (
VAP = Verimliliği Arttıracak Projeler)


Değişken Hızlı Motorlar için sürücü uygulamaları ( Hız kontrol inverterleri ile elektrik tasarrufu)
Elektrik motorlarıyla çok fazla enerji tüketildiği için (
endüstrinin kullandığı enerjinin %66’sı bu şekilde tüketilmektedir),
fan, pompa ve kompresör gibi enerji-yoğun uygulamalarda, motor devrini ayarlayan sürücüler çok daha verimli ve etkin bir işletim sunar.
Bu ürünler yeni bir fabrikaya uygulanabilir veya eski tesislerde mevcut ekipmanın içerisine entegre edilebilir.
Endüstri ve altyapı pazarları için yeşil enerji çözümleri

* Saha ekipmanları
* Motorlar için sürücüler
* Üretim optimizasyonu için PLC ve makine “sessiz” modu yönetimi
* Otomasyon sistemleri
* Enerji izleme ve yönetimi
* Proses otomasyonu
  Ek hizmetler
* Saha auditleri
* Veri Toplama ve Analiz
* Finansal Analiz - ROI (Yatırım Geri Dönüşümü),
* İyileştirme planının yapılması
Uzaktan izleme ve optimizasyon >> Ayrıntı schneider-electric
Endüstride Aktif Elektrik Verimliliği için inverter kullanılmalıdır

Endüstride elektrik tüketimi işletmelerin ne yaptığına veya ürettiğine göre büyük
değişiklik gösterir. Şüphesiz, cam fabrikaları, dökümhaneler gibi ısıtma prosesleri
kullanan işletmeler daha enerji-yoğundur. Bununla birlikte, üretim proseslerinde
kullanılan enerji en büyük kalemi oluşturmaktadır ve tüm fabrikalar için, önemli
ve anlamlı tasarruflar yapılabilecek birçok alan bulunmaktadır.
Endüstride tüketilen elektriğin üçte ikisi elektrik motorlarının çalıştırılmasına gider.
Bu ifade aşağı yukarı dünyadaki endüstrileşmiş her ülke için gerçektir.
Maalesef çoğu ülkede bu motorların %10'nundan daha çoğunun kontrol
edilmediği de bir gerçektir.
20 ay sürmüş olan bu Proje ile Avrupa Birliğine üye ülkelerden Fransa ve Hollanda’nın enerji verimliliği kuruluşları olan ADEME ve SENTERNOVEM ile
yürütülecek çalışmalar kapsamında, Birliğinin enerji verimliliği politikaları Avrupa ve uygulamaları konusunda teknik yardım, bilgi transferi ve eğitim
yoluyla Avrupa’daki benzerlerine uygun bir enerji verimliliği çerçevesinin Türkiye’de oluşturulması amaçlanmıştır. Aynı zamanda söz konusu Proje,
yasal ve kurumsal yapının kuvvetlendirilmesi, enerji tasarrufu potansiyelinin belirlenmesi ve bilinçlendirmeyi sağlamıştır.
Küresel ısınma, çevre kirliliği, petrol fiyatlarının artması ve cari açık gibi sorunlar, Türkiye’de enerji verimliliği konusunu gündemin ön sıralarına taşımıştır.
Bunları dikkate alınan TC devleti, Enerji Verimliliği yasa tasarısı 22 Şubat 2007’de, Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştırmıştır. Yasa,
hayatımıza enerji kimlik belgesi kavramını da beraberinde getirmektedir.
Yasayla enerjinin üretim, dağıtım ve tüketim aşamalarında enerji verimliliğinin artırılmasının desteklenmesi hedeflenmektedir. Ancak
enerji verimliliğini artırılmasına yönelik önlemlerin uygulanmasında bazı istisnalar da getirilmektedir. Sanayi alanlarında işletme ve üretim faaliyetlerinin
yürütüldüğü binalar, tarımsal binalar ile toplam kullanım alanı 50 metrekarenin altında olan binalar, kanunun kapsamı dışında tutulmaktadır.
Yasa, aynı zamanda toplum genelinde enerji bilincinin geliştirilmesine, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılmasına yönelik usul ve esasları
kapsamaktadır. Yasayla, binaların enerji ihtiyacı, yalıtım özellikleri, ısıtma ve soğutma sistemi bilgilerinin yer alacağı enerji kimlik belgesi
düzenlenecektir. Yasaya göre, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten, 10 yılını tamamlamamış tesislerden de elektrik satın alınabilecektir.

Yasayla, ısınmada merkezi sistemden ferdi sisteme dönüş de zorlaştırılmıştır.
Ayrıca enerji tüketimi 1000 TEP ve üzeri endüstriyel işletmelerde sanayi enerji yöneticisi sertifikası almış enerji yöneticisi bulundurmak
zorunlu kılınmıştır. Toplam inşaat alanı en az 20.000 m2 veya yıllık enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan ticarî binaların, hizmet binalarının ve kamu
kesimi binalarının yönetimleri, yönetimlerin bulunmadığı hallerde bina sahipleri, enerji yöneticisi görevlendirme veya enerji yöneticilerinden
hizmet alması gerekmektedir.
Enerji yöneticisinin görevleri nelerdir?
* Tüketim alışkanlıklarının iyileştirilmesine ve israfın önlenmesine yönelik önlemleri ve prosedürleri belirlemek,
tanıtımını yapmak ve gerektiğinde eğitim programları düzenlemek,
* Enerji tüketen sistemler, süreçler veya ekipmanlar üzerinde yapılabilecek tadilâtları belirlemek ve
uygulanmasını koordine etmek,
* Enerji etüdlerinin ve VAP’ların (Verimliliği Arttırıcı Proje) hazırlanması ve uygulanması ile ilgili pazar
araştırmaları yapmak, anlaşmaları hazırlamak ve uygulamayı kontrol etmek,
* Enerji tüketen ekipmanların verimliliklerini izlemek, bakım ve kalibrasyonlarının zamanında yapılmasını
koordine etmek,
* Enerji ihtiyaçlarının ve verimlilik artırıcı uygulamaların plânlarını, bütçe ihtiyaçlarını, fayda ve maliyet
analizlerini hazırlamak ve üst yönetime sunmak,
* Enerji tüketimini ve maliyetleri izlemek, değerlendirmek ve periyodik raporlar üretmek,
* Enerji tüketimlerini izlemek için ihtiyaç duyulan sayaç ve ölçüm cihazlarının temin edilmesini ve
montajını sağlamak üzere girişimlerde bulunmak,
* Endüstriyel işletmelerde özgül enerji tüketimini, mal üretimi ile enerji tüketimi ilişkisini,
enerji maliyetlerini, işletmenin enerji yoğunluğunu izlemek ve bunları iyileştirici öneriler hazırlamak,
* Enerji kompozisyonunun değiştirilmesi ve alternatif yakıt kullanımı ile ilgili imkânları araştırmak,
çevrenin korunmasına, emisyonların azaltılmasına ve sınır değerlerin aşılmamasına yönelik önlemleri
hazırlayarak bunların uygulamasını koordine etmek,
* Enerji ikmal kesintisi durumunda uygulanmak üzere ve Genel Müdürlük tarafından istenmesi halinde
petrol ve doğal gaz kullanımını azaltmak amacıyla alternatif planlar hazırlamak,
*
Kanun kapsamında her yıl Mart ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe verilmesi gerekli bilgileri hazırlamak
ve Genel Müdürlüğe gönderilmek üzere yönetime sunmak.
Bu sayede Türkiye’de de enerji verimliliğinin sağlanması, tüketilen enerji miktarının, üretimdeki miktar
ve kaliteyi düşürmeden iktisadi kalkınmayı ve sosyal refahı engellemeden en aza indirilmesi
hedeflenmektedir. En basit ifade ile "daha az enerji ile aynı faydanın sağlanması" yönünde ciddi
çalışmalar ve mevzuatlar birer birer yürürlüğe girmektedir.
Elektrik ve güç Kalitesi:
Şalt tesisinde güç kalitesinin en önemli kalemini oluşturan harmonikler ve
güç faktörü sıkça gözden kaçmaktadır. Bir tesiste ilk etapta görünmeyen
bu problemler elektrik tüketimini, devre dışı kalma sürelerini ve ısınmadan
dolayı ekipmanın ortalama ömrünü etkiler. AB üyesi ülkelerde harmonikler
ve elektromanyetik enterferansa ilişkin mevzuatlar bulunmaktadır, fakat
bu tür yasal kaygılar olmasa dahi, elektrik dağıtım altyapısının sisteme
basılan harmoniklerle kirletilmemesini sağlamak işletmelerin bir borcudur
Güç faktörünün direkt etkisi harmoniklerden de fazladır. Düşük güç faktörü
olan tüketiciler aynı hattan daha düşük aktif enerji çekmekte,
elektriği boşa harcamakta ve ek maliyetlere maruz kalmaktadırlar.
Oysa güç faktörünü düzeltmek için reaktif kompanzasyon ve filtrelemenin
tesis edilmesi kolaydır. Göz önünde bulundurulması gereken diğer bir husussa;
reaktif kompanzasyon ve filtreleme ekipmanının kalbinde kapasitörler olduğu
için ve bu cihazlar normal ömrünü yarıya indirebildiğinden mümkün olan
en yüksek güç faktörünü korumak için dönemsel iyileştirmeler gerekebileceğidir.
Bunun için düzenli bakım,
tasarrufların en üst seviyede yapılmasında kilit
bir nokta oluşturur.
Endüstriyel otomasyonda, elektriğin nerede tasarruf edilebileceğinin anlaşılması daha teknik bir konudur.
Birçok akışkan güç uygulamaları (hidrolik, pnömatik ve diğer hava çevrimleri) tasarruf için büyük olanaklar sunabilir.
Örneğin, birçok otomasyon istenmediği zaman havayı atmosfere sevk etmek için hala mekanik pervaneler ve
havalandırmalar kullanmaktadır. Kolay bir şekilde tesis edilen bir sürücü, vantilatörün açma ve kapama kontrolü
için kullanılabilir. Dahası bu tür vantilatör mekanizmaları çoğu kez farklı konfigürasyonlarda
(santrifüjlü vantilatörler gibi) kayda değer performans kayıpları olmadan yavaşlatılabilmektedir.

Hızı 50Hz'den 47Hz'ye düşürülen 22kW'lik bir vantilatörün birinci yıl içinde fiyatının ve tesis maliyetlerinin
iki katını tasarruf edebildiği matematiksel bir gerçektir.


Otomasyon uygulamalarında Aktif Enerji Verimliliğinin niteliği teknik olduğu için, uygulamada problemler doğal olarak
oluşabilir. Endüstri içerisinde temel olarak gerekli şey, enerji tüketimi sorumluluğunun bina yönetiminden
fabrika yönetimininkine geçmesidir. Çoğu üretim tesisi yöneticisinin zihnini, enerji gibi “genel gider”
maliyetlerinden çok, daha düşük fiyata daha büyük hacimde üretim yapmak meşgul etmektedir.
Elektrik maliyetlerinin ikinci plana atılması yanlıştır.
Türkiye’de Enerji Verimliliği

Nihai tüketim sektörlerindeki enerji verimliliğinin geliştirilmesi ve yerli kaynakların optimum kullanımının
sağlanması ulusal enerji politikasının önemli bir parçasıdır. Söz konusu faaliyetleri tüm ülke çapında ve daha etkin
olarak gerçekleştirmek ve çeşitli uluslararası taahhütleri yerine getirmek amacıyla AB’den alınan uzman desteği
ve tüm ilgili kuruluşların görüşleri alınarak bir Enerji Verimliliği Strateji Raporu hazırlanmış ve Haziran 2004 tarihinde
Enerji Bakanlığı tarafından kabul edilmiştir. Bunu müteakip, AB ile Türkiye’de enerji verimliliğinin arttırılması
çalışmaları ile ilgili bir Twining Projesi başlatılmasına karar verilmiş olup Proje 1 Temmuz 2005 tarihinden itibaren
başlatılmıştır.
elektrik tasarrufu
yeşil enerji
Endüstride Aktif Elektrik Verimliliği için inverter kullanılmalıdır
elektrik tasarrufu
verimli motor teknolojileri
Otomasyon uygulamalarında Aktif Enerji Verimliliği
Enerji yönetici
Diğer değerlendirmeler:
* Gereksinimlerinizi biliyor musunuz? Nerden başlanacağının belirlenebilmesi için şu anda nerede olduğunuzu bilmeniz gerekir.
Deneyim ve bilgi ile desteklenmediği sürece dışarından tavsiye almak riskli olabilir. Mevcut ve inşa edilen tesislerinizin bir etüdü ile başlayabilirsiniz.
* Bulduğunuz veriler size enerji verimliliğine giden yolu gösteriyor mu? Sonraki adımları anlıyor musunuz?
* Enerji verimliliğinizi kim sağlıyor? Sürücü koltuğundaki sizsiniz ve doğru yatırımlarla ciddi tasarruflara ulaşabilirsiniz.
Bir enerji verimlilik programının yetersiz şekilde uygulanması tasarrufların gerçekleşebilme potansiyelini azaltacaktır.
* Ekipman alınması ve tesis edilmesi için doğru şekilde ilerlemenizi sağlayacak
kaynağa sahip misiniz?
Elektrik tasarrufu neden ve nasıl yapılır?
Gelir düzeyiniz ne olursa olsun..
İşletmeniz ne üretirse üretsin...
Hangi ülkede yaşarsanız yaşayın
Elektrik tasarrufu yapmaya MECBURSUNUZ.
Yeşil enerji nedir ? HVAC nedir?
TWİNGİN PROJESİ NEDİR? NASIL DEVAM ETTİ?
enerji tasarrufu
hız kontrol cihazları ile enerji tasarrufu
kompresör enerji tasarrufu
elektrik motorları ile tasarruf
Verimli motorlar
ac motorlar
ısıtma soğutma kontrolü
fan kontrol
makina otomasyonu
otomasyon sistemleri
elektrik malzemeleri
güç_kaynakları